Üyelİk Sözleşmesİ

Siteye erişiminizde veya siteyi kullanımızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı hemen durdurmalısınız. https://www.pingturk.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

MADDE 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme; Metriksoft Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra “Metriksoft” olarak anılacaktır.) sahibi olduğu https://www.pingturk.com (Bundan sonra “PingTurk” olarak anılacaktır.) ile web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı (Bundan böyle kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

PingTurk, web siteleri ve sunucuların ulaşılabilirliklerini raporlamayı amaçlayan bir platformdur.

ÜYELİK VE SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 3) GENEL KULLANIM KOŞULLARI

a) Sisteme üye olmak için kullanıcılar, Paketler sayfası üzerinde yer alan “Üye Ol” kısmını kullanmayı ve burada üyelik için sorulan soruları doğru ve eksiksiz sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı PingTurk’ün veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) KULLANICI, PingTurk Web sitesi’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. PingTurk web sitesi, siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve PingTurk Web sitesi hakkında veya PingTurk Web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

c) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak aşağıdaki maddelerde yer alan fiilleri yapmayacağını kabul etmektedir:

• Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

• Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

• Bu Web sitesi’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

• Web sitesi içeriğine Web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

• Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

• Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,

• Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonel materyal, zincir mektuplar, veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

• Framing(çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Web sitesi’ni kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

d) PingTurk, Web sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web sitesi, KULLANICI’ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. KULLANICI, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını; aksi halde, üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, KULLANICI’nın sistemi kullanımından kaynaklanan bir sebeple PingTurk’in bir zarara uğraması durumunda bu zararları PingTurk’in ilk talebinde ödeyeceğini, PingTurk’e talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da PingTurk’in ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) KULLANICI, web sitesi aracılığıyla bildirdiği şikayetlerin PingTurk tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, PingTurk’ün yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) KULLANICI, PingTurk aracılığı ile web sitelerini yavaşlatma ve/veya çökertmeye yönelik aktivitelerde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4) KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) KULLANICI’nın e-posta ve şifresinin korunması ve gizli tutulması KULLANICI’nın kendi sorumluluğundadır. Bu şifrenin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden KULLANICI tam sorumludur. e-posta ve şifresinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden KULLANICI’lar gecikmeden durumu PingTurk’e bildirmelidir.

b) PingTurk sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve PingTurk site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

c) Kurumsal ve bireysel KULLANICI, üyeliğini ve PingTurk’ü hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal KULLANICI, başkalarının PingTurk üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal KULLANICI, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

d) Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak PingTurk kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal KULLANICI ve/veya KULLANICI’lar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

MADDE 5) PİNGTURK SORUMLULUKLARI

a) PingTurk, kullanıcı şifre bilgilerini veritabanı üzerinde şifreli olarak saklamayı taahhüt eder.

b) PingTurk, KULLANICI kayıtlarının KULLANICI'nın isteği doğrultusunda silmeyi kabul eder. Sistem tarafından oluşturulmuş, KULLANICI'ya ait hareketleri içeren erişim logları ise yasalarla belirtilen sürece PingTurk tarafından saklanacaktır.

MADDE 6) PİNGTURK SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

PingTurk hiçbir durumda aşağıdaki maddelerden sorumlu olmayacaktır:

a) PingTurk, web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, PingTurk üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) PingTurk veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

b) PingTurk, PingTurk içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya PingTurk yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

c) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve PingTurk sistemine erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

d) KULLANICI, PingTurk web sitesine erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. PingTurk hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

e) PingTurk, bir yargı merciinin kararı veya PingTurk’in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

MADDE 7) ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

MADDE 8) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Kullanıcı ile PingTurk web sitesi üzerinde bulunan veya PingTurk yoluyla Kullanıcı'nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI'nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden PingTurk’ün sorumlu olmadığını kabul eder.

MADDE 9) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 10) MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmenin KULLANICI tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de PingTurk’ün kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla PingTurk’ün işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde KULLANICI, PingTurk’ün yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme KULLANICI’nın sözleşmeyi okumasının ardından sisteme kayıt olma esnasında “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. PingTurk, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden KULLANICI’nın üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. KULLANICI, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda PingTurk’den herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12) PİNGTURK KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PingTurk’ün defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme, KULLANICI’nın “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.